Algemene voorwaarden & Privacy statement voor CFW opleidingen

Care for Women Icon
Care for Women Icon

Op deze pagina staat onze Algemene voorwaarden en Privacy statement voor al onze opleidingen.

Deze versie is geldig sinds januari 2014.

Definities

 • Care for Women Institute is het opleidingscentrum voor zorgprofessionals en staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 32106093
 • CRKBO: Centraal register Kort Beroepsonderwijs. Care for Women Institute staat hier geregistreerd als een officieel opleidingsinstituut.
 • Cursist is iedere natuurlijke- of rechtspersoon die zich voor een opleiding of nascholing aanmeldt.

1. Toepasselijkheid

 1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen, scholingen en nascholingen, zulks in de meest ruime zin van het woord, tenzij schriftelijk door Partijen anders is overeengekomen.
 2. Indien enige bepaling uit een overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Partijen zullen in een dergelijk geval in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

2. Plaatsing/toelating

 1. Door Care for Women Institute aangeboden opleidingen (in de ruimste zin des woords) vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Het minimale aantal cursisten staat vermeld bij de betreffende scholing.
 2. Care for Women heeft het recht een scholing, in geval van te weinig aanmeldingen, te annuleren tot 7 dagen voorafgaand aan de aanvangsdatum van de scholing. Eventuele al betaalde cursusgelden zullen worden teruggestort.
 3. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

3. Annuleren en opzeggen

 1. Annulering van deelname aan opleiding en scholing zoals bedoeld in deze overeenkomst dient altijd schriftelijk, per aangetekend schrijven, te geschieden naar het hoofdkantoor van Care for Women Institute. Annulering per mail is alleen geldig als u een retourmail heeft ontvangen van de Care for Women organisatie waarin uitdrukkelijk bevestigd is, de ontvangst van de mail en de kennisname van deze annulering. Een lees- of ontvangstbevestiging of anderszins gegenereerd bericht uit een mailsysteem wordt niet geaccepteerd als retourmail.
 2. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de scholings-, trainingsdag dient u 50 % van de totale prijs te vergoeden. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de scholings-, trainingsdag is 100% van de totale prijs verschuldigd.
 3. Als datum van annulering wordt aangehouden de ontvangst van de schriftelijke bevestiging dan wel de ontvangst van de annulering per mail. Care for Women Institute is niet aansprakelijk voor de niet tijdige ontvangst van schriftelijke berichtgeving en/of mailverkeer.
 4. Het niet (kunnen) deelnemen aan een scholing of training wordt door Care for Women Institute behandeld als een annulering en u bent verplicht de verbonden kosten te voldoen.
 5. Er geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

4. Betaling

 1. Alle door Care for Women Institute opgegeven prijzen zijn vrij van BTW. Betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum verricht te zijn.
 2. Bij niet tijdige betaling is een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente.
 3. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijk kosten die Care for Women Institute redelijkerwijs moet maken teneinde nakoming van de verplichting van cursist te bewerkstelligen komen ten laste van cursist.

5. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten berusten uitsluitend bij Care for Women Institute.
 2. Het is cursist niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen en/of andere rechten van intellectuele eigendom uit lesmateriaal te verwijderen en/of te wijzigen. Daarnaast is het cursist niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van Care for Women Institute of een gelijksoortige daarmee te associëren naam te registreren in enig rechtsgebied, waar dan ook ter wereld.

Artikel 6

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met Care for Women Institute wordt aan Care for Women Institute toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Care for Women Institute uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Care for Women Institute zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

7. Privacy Statement

 1. Voor een goede verwerking van uw aanmelding voor een cursusdag of informatieochtend is het noodzakelijk dat wij uw gegevens van u ontvangen. Deze gegevens zijn bij ons opgeslagen in een database en bevatten uw NAW gegevens, uw beroepsvereniging en betalingsgegevens.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij: 

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en betalingsgegevens; 
 • Google Analytics volledig privacyvriendelijk hebben ingesteld volgens de AVG; 
 • Ervoor zorgen dan onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. 
 • Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en haar docenten. 

De gegevens uit uw dossier worden voor de volgende doelen gebruikt: 

 • Het inschrijven voor een cursus of informatieochtend. 
 • Versturen van de nieuwsbrief. 
 • De financiële administratie en rapportage, zodat er voor u een factuur opgesteld kan worden en een deugdelijke administratie gevoerd kan voeren. 

Deze gegevens blijven, zoals in de wet wordt vereist, 7 jaar bewaard.

8. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie is geregeld, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, werkstakingen daaronder begrepen, welke niet aan Care for Women Institute zijn toe te rekenen en waardoor Care for Women Institute niet in staat is naleving of tijdige uitvoering van de overeenkomst na te komen. Hieronder wordt mede verstaan, maar niet uitsluitend, een tekortkoming van docenten van Care for Women Institute en/of derden die voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld worden, beperkende overheidsmaatregelen, oorlog, natuurrampen, revolutie, boycot en andere bedrijfsstoornissen, inbeslaglegging, brand, etc.
 2. In geval van overmacht aan de zijde van Care for Women Institute, worden haar verplichtingen opgeschort.
 3. Wanneer de overmachtsituatie van Care for Women Institute langer dan negentig dagen heeft geduurd, heeft cursist het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

9. Aansprakelijkheid

 1. Care for Women Institute is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschades, welke bij de uitoefening van het vak van cursist veroorzaakt worden.

10. Klachtenprocedure

 1. Care for Women streeft naar een perfecte dienstverlening en scholing. Indien cursist een klacht wenst in te dienen over een scholing kan zij haar klacht schriftelijk melden aan: Care for Women Institute T.a.v. afdeling klachtenregistratie. Postbus 137, 3800 AC Amersfoort. Binnen 5 werkdagen ontvangt curisist bericht vanuit Care for Women Institute inzake de klacht.

11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Care for Women Institute en cursist, met inbegrip van deze bepalingen, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen of onenigheden die tussen Care for Women Institute en cursist mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.