Algemene voorwaarden & privacy statement

Care for Women Icon
Care for Women Icon

Op deze pagina lees je over onze algemene voorwaarden en hoe wij omgaan met jouw privacy.

Deze versie is geldig vanaf januari 2018.

1. Overeenkomst tot dienstverlening

De Care for Women specialisten beoefenen een praktijk als zelfstandige dienstverlener. Zij zijn lid van de Care for Women organisatie.

1.1 - De overeenkomst tot verlening van diensten op het gebied van vrouwengezondheid, die van adviserende aard zijn, zullen te allen tijde worden gesloten door de Care for Women specialiste vanuit haar vrije beroepsuitoefening.

1.2 - Van een overeenkomst, zoals bedoeld in het vorige lid, is sprake vanaf het moment dat deze mondeling of schriftelijk is bevestigd, middels een afsprakennotitie, een (e-mail)correspondentie of digitale reply vanuit de online agenda op de website van Care for Women (www.careforwomen.nl).

1.3 - De gehanteerde tarieven zijn verkrijgbaar bij de Care for Women specialiste. Als de feitelijke duur van het consult langer is dan de afgesproken duur van het consult, is de feitelijke duur bepalend voor het tarief.

2. Tarieven & betaling

2.1 - Betaling per verkregen consult dient direct na afloop van de dienst contant te geschieden in de praktijk van de Care for Women specialiste, tenzij anders met de Care for Women specialiste is overeengekomen.

2.2 - Tenzij voor de verlening van de dienst in een bepaalde zaak anders wordt afgesproken, heeft de cliënte recht op verstrekking van een goed en helder leesbare factuur, die voldoet aan de richtlijnen zoals gesteld door de zorgverzekeraars.

2.3 - Indien de cliënte korter dan 24 uur (één werkdag) van te voren de dienst annuleert, wordt deze dienst volledig in rekening gebracht. De annulering van de betreffende dienst kan telefonisch of per mail naar de betreffende Care for Women specialiste. 

3. Aansprakelijkheid Care for Women specialiste

3.1 - Aansprakelijkheid wordt slechts door de Care for Women specialiste in diens vrije beroepsuitoefening aanvaard voor het bedrag dat normaliter gesproken door een dergelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd ter zake van de schade waarvoor de Care for Women specialiste aansprakelijk is  gesteld, doch in elk geval tot een maximum van € 1.500,-.

3.2 - De Care for Women specialiste heeft een beroepsgeheim. Het inschakelen van derden zal door de Care for Women specialiste te allen tijden in overleg met de cliënte gebeuren. De Care for Women specialiste is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.

3.3 - Op de rechtsverhouding tussen de Care for Women specialiste en de cliënte is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.

4. Aansprakelijkheid cliënte

Indien cliënte één of meer van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt, jegens de Care for Women specialiste, is zij verplicht tot het vergoeden van alle daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende directe en indirecte schade (inclusief bijkomende kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand), zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is.

5. Klachtenbemiddeling

Uw feedback wordt met zorg ter harte genomen. Alle Care for Women specialisten hebben zich aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie. Hiermee voldoen zij aan de door de overheid ook ingestelde wetgeving. Het handelen van de Care for Women specialiste valt bovendien onder de klachtenregeling binnen de Care for Women organisatie. Heeft u klachten, dan kunt u een mail sturen naar info@careforwomen.nl. Wij nemen uw klacht dan in behandeling en stellen u op de hoogte van de uitkomst.

Bent u het niet eens met onze uitspraak, dan heeft u het recht om uw klacht in te dienen bij de geschillencommissie. Zij zullen uw klacht dan verder in behandeling nemen. Sommige Care for Women specialisten hebben zich bij een andere geschillencommissie aangesloten. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij uw eigen Care for Women specialiste. Omdat het hier een wettelijke verplichting betreft, zijn alle Care for Women specialisten bij een commissie aangesloten en voldoen wij aan de wettelijke richtlijnen.

6. Privacy statement

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij en de bij ons aangesloten specialisten, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat uw persoonlijke gegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. De Care for Women specialisten hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
 • Onze website is volledig privacy vriendelijk ingesteld om te voldoen aan de AVG;
 • De gegevens uit uw dossier worden voor de volgende doelen gebruikt:
  • Uw behandeling;
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
  • Uw gegevens worden geanonimiseerd en zijn niet herleidbaar naar u;
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en rapportage, zodat wij een factuur voor u kunnen opstellen en een deugdelijke administratie kunnen voeren.


Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet wordt vereist, 20 jaar bewaard. Wilt u meer weten klik dan op de volgende link: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gezondheid/medisch-dossier

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Deze wordt aan u door de specialiste overhandigd, waarbij u zelf kunt bepalen of u deze gegevens wilt verstrekken aan uw zorgverzekeraar.

Sommige Care for Women specialisten hebben zich bij een andere geschillencommissie aangesloten. Informatie hierover, kunt u verkrijgen bij uw eigen Care for Women specialiste. Omdat dit een wettelijke verplichting betreft, zijn alle Care for Women specialisten bij een commissie aangesloten en voldoen wij aan de wettelijke richtlijnen.

7. Tot slot

Deze Algemene Voorwaarden & Privacy Statement maken deel uit van de overeenkomst tussen u en de Care for Women specialiste. Deze hebben betrekking op het gebruik van de diensten van Care for Women als omschreven in deze Algemene Voorwaarden & Privacy Statement, de overeenkomst en het gebruik van de website www.careforwomen.nl. Door op de akkoord-button op het aanmeldscherm te drukken bevestigt u dat u deze voorwaarden en privacy statement heeft gelezen en begrepen hebt en dat de Algemene Voorwaarden & Privacy Statement en de daarin opgenomen voorwaarden door u als onderdeel van onze overeenkomst geaccepteerd. Indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden & Privacy Statement bent u niet gerechtigd de website en de online services te gebruiken.

Cliënte verklaart hierbij boven- en onderstaande te hebben gelezen en begrepen en daarmee akkoord te gaan met alle voorwaarden. De Algemene Voorwaarden & Privacy statement zijn vermeld op de website van Care for Women en zijn van daar daar te vinden.