Algemene voorwaarden

Versie geldig vanaf januari 2013

De Care for Women specialisten beoefenen een praktijk als zelfstandige dienstverlener. Zij zijn lid van de Care for Women organisatie. 

1. Overeenkomst tot dienstverlening.

1.1 De overeenkomst tot verlening van diensten op het gebied van vrouwengezondheid, die van adviserende aard zijn, zullen te allen tijde worden gesloten door de Care for Women specialiste vanuit haar vrije beroepsuitoefening. 

1.2 Van een overeenkomst, zoals bedoeld in het vorige lid, is sprake vanaf het moment dat deze mondeling of schriftelijk is bevestigd, middels een afsprakennotitie, een (e-mail)correspondentie of digitale reply vanuit de online agenda op de website van Care for Women (www.careforwomen.nl).

1.3 De gehanteerde tarieven zijn verkrijgbaar bij de Care for Women specialiste. Als de feitelijke duur van het consult langer is dan de afgesproken duur van het consult, is de feitelijke duur bepalend voor het tarief.

2. Tarieven & betaling.

2.1 Betaling per verkregen consult dient direct na afloop van de dienst contant te geschieden in de praktijk van de Care for Women specialiste, tenzij anders met de Care for Women specialiste is overeengekomen. 

2.2 Tenzij voor de verlening van de dienst in een bepaalde zaak anders wordt afgesproken, heeft de cliënte recht op verstrekking van een goed en helder leesbare factuur, die voldoet aan de richtlijnen zoals gesteld door de zorgverzekeraars.

2.5 Indien de cliënte later dan 24 uur (één werkdag) van te voren de dienst annuleert, wordt deze dienst volledig in rekening gebracht. De annulering van de betreffende dienst kan zowel telefonisch met de betreffende Care for Women specialiste als via het online agendasysteem (www.careforwomen.nl) plaatsvinden. 

3. Aansprakelijkheid.

3.1 Aansprakelijkheid wordt slechts door de Care for Women specialiste in diens vrije beroepsuitoefening aanvaard voor het bedrag dat normaliter gesproken door een dergelijke beroepsaansprake-lijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd ter zake van de schade waarvoor de Care for Women specialiste aansprakelijk is  gesteld, doch in elk geval tot een maximum van € 1.500,-.

3.2 De Care for Women specialiste heeft een beroepsgeheim. Het inschakelen van derden zal door de Care for Women specialiste ten alle tijden in overleg met de cliënte gebeuren. De Care for Women specialiste is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.

3.3 Op de rechtsverhouding tussen de Care for Women specialiste en de cliënte is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.

4. Aansprakelijkheid.

Indien cliënte één of meer van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt jegens de Care for Women specialiste is zij verplicht tot het vergoeden van alle daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende directe en indirecte schade (inclusief bijkomende kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand), zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is.

5. Klachtenbemiddeling.

Uw feedback wordt met zorg ter harte genomen. Het handelen van de Care for Women specialiste valt onder meer onder de klachtenregeling binnen de Care for Women organisatie; www.careforwomen.nl

Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen u en de Care for Women specialiste, met betrekking tot het gebruik van de diensten van Care for Women als omschreven in deze Voorwaarden en de overeenkomst en het gebruik van de website www.careforwomen.nl. Door op de akkoord-button op het aanmeldscherm te drukken bevestigt u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen en worden de Algemene Voorwaarden en de daarin opgenomen voorwaarden door u als onderdeel van onze overeenkomst geaccepteerd. Indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden bent u niet gerechtigd de website en de online services te gebruiken.

Cliënte verklaart hierbij boven en onderstaande te hebben gelezen en begrepen en zodoende akkoord te gaan met alle voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Care for Women en zijn van daar op te halen; zij worden op verzoek kosteloos toegezonden door de Care for Women specialiste.